Verhalen, ontmoeting en vrijwilligers

Buurtwerk werkt regelmatig samen met de welzijnsorganisatie Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.).

Verhalen 

M.O.S. wilde graag een campagne om Trefpunten onder de aandacht te brengen en ontmoeting te stimuleren. Trefpunten zijn natuurlijke ontmoetingsplaatsen in de samenleving zoals een schoolplein of een wijkcentrum. De medewerkers van M.O.S. zijn iedere dag op straat te vinden, zij weten de Trefpunten als sociale knooppunten in de wijk te vinden. Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaan verhalen, die verhalen zijn een belangrijk bindmiddel in de samenleving. Dat gegeven is gebruikt om een campagne te organiseren in de vorm van een verhalenestafette. Mensen uit Smallingerland krijgen de kans om hun verhaal te vertellen, deze verhalen verschijnen als filmpjes op internet en iedere maand is er een artikel aan gewijd in de Breeduit (lokale krant). De campagne loopt zes maanden, aan het einde worden de verhalen gebundeld in een digitale publicatie.

Ontmoeten 

Door veranderend beleid en de veranderende samenleving is er een groter wordende groep die tussen wal en schip dreigt te vallen. Mensen die geen huishoudelijke hulp meer ontvangen of taxivergoeding kwijtraken dreigen te vereenzamen en niet alle dorpen, wijken of buurten zijn in staat om daar een oplossing voor te verzinnen. 

Met die ontwikkeling in het achterhoofd heeft M.O.S. Buurtwerk gevraagd om een inventarisatie te maken van alle ontmoetingsactiviteiten in de gemeente Smallingerland. Het gaat dan om laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten waar geen verwijzing of indicatie voor nodig is. Het bleek dat er veel leuke ontmoetingsactiviteiten waren waar een plek is voor iedereen, tijdens de inventarisatie werd ook duidelijk dat de organisatie niet vlekkeloos verliep. Zo was er onrust ontstaan door het veranderende beleid en blijkt het lastig te zijn om vrijwilligers te werven en te begeleiden. 

Naar aanleiding van die signalen heeft Daniël Pit van Buurtwerk alle organisatoren van ontmoeting uitgenodigd om kennis uit te wisselen en de problemen samen aan te pakken. Hier is een vervolg aan gegeven door twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren met iedere keer één centraal thema. M.O.S. treedt op als spin in het web en zorgt dat alle partijen bij elkaar komen.

Vrijwilligers

In Smallingerland deed Buurtwerk, in opdracht van MOS, een verkenning naar de mogelijkheden en de kansen om de plaatselijke vrijwilligerscentrale, Talent, voor te bereiden op de toekomst. De vraag naar vrijwilligerswerk neemt toe, net als het aantal vrijwilligers dat een zinnige invulling zoekt en/of werkervaring wil opdoen. In de participatiesamenleving ligt het accent meer dan voorheen op de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Buurtwerk zette een koers uit, samen met actieve vrijwilligers van Talent en beroepskrachten om goed in te kunnen spelen deze nieuwe ontwikkelingen.